Công Tác Xã Hội Với Người Khuyết Tật (MS 717)

Công Tác Xã Hội Với Người Khuyết Tật (MS 717)

Công Tác Xã Hội Với Người Khuyết Tật (MS 717)

Tác giả: Chưa rõ
Chủ đề: Xã hội học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2013
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

I. TỔNG QUAN VỀ NGƯỜI TÀN TẬT

1. Các khái niệm về người khuyết tật

2. Các tiêu chí phân loại người khuyết tật 

3. Hiện trạng người khuyết tật tại Việt Nam

II. MỘT SỐ LĨNH Vực CÔNG TÁC XÃ HỘI với NGƯỜI TÀN TẬT

1. Cơ sở pháp lý của việc bảo vệ người tàn tật 

2. Công tác chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người tàn tật 

3. Công tác giáo dục cho trẻ tàn tật 

4. Phục hồi xã hội cho người tàn tật 

5. Chức năng của Công tác xã hội trong lĩnh vực tàn tật