Giáo Trình Mỹ Học Mac Lênin (MS-180)

Giáo Trình Mỹ Học Mac Lênin (MS-180)

Giáo Trình Mỹ Học Mac Lênin (MS-180)

Chủ đề: Xã hội học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right

Phần thứ nhất: XUẤT PHÁT ĐIỂM CỦA MỸ HỌC

Chương 1. Bản chất của mỹ học

Chương 2. Tổng quan về tiến trình mỹ học giai đoạn trước Mác.

Phần thứ hai. KHÁCH THỂ THẨM MỸ

Chương 3. Bản chất của cái đẹp

Chương 4. Bản chất cái hài kịch

Chương 5. Bản chất cái bi kịch

Chương 6. Bản chất cái trác tuyệt

Phần thứ ba. CHỦ THỂ THẨM MỸ

Chương 7. Bản chất và cấu trúc của chủ thể thẩm mỹ

Chương 8. Phân loại các chủ thể thẩm mỹ

Phần thứ tư. GIÁO DỤC THẨM MỸ

Chương 9. Giáo dục thẩm mỹ thông qua giáo dục lý tưởng thẩm mỹ.

Chương 10. Bồi dưỡng năng lực thẩm mỹ trên cơ sở nắm vững đặc trưng cái loại hình, loại thể nghệ thuật

Chương 11. Đặc trưng thẩm mỹ của văn học

Chương 12. Cơ sở mỹ học của phương pháp sang tác nghệ thuật

Chương 13. Giáo dục thẩm mỹ thông qua giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá và nghệ thuật