Nhập Môn Xã Hội Học (MS 818)

Nhập Môn Xã Hội Học (MS 818)

Nhập Môn Xã Hội Học (MS 818)

Chủ đề: Xã hội học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 0
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

Chương I

XÃ HỘI HỌC VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT KHOA HỌC. 2

I.   ĐỐI TƯỢNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA XÃ HỘI HỌC. 3

II.    MỐI QUAN HỆ CỦA XÃ HỘI HỌC VỚI CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI. 10

III.   KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH XÃ HỘI HỌC. 14

IV.   Ý NGHĨA CỦA SỰ RA ĐỜI XÃ HỘI HỌC. 25

Chương II

CÁC NHÀ XÃ HỘI HỌC KINH ĐIỂN. 26

Auguste Comte.

Herbert Spencer

Karl Marx.

Emile Durkheim..

Max Weber

Chương III

MỘT SỐ QUAN ĐIỂM LÝ THUYẾT TRONG XÃ HỘI HỌC.

I.   THUYẾT CHỨC NĂNG.

II.    THUYẾT XUNG ĐỘT.

III.   THUYẾT TƯƠNG TÁC BlỂU TƯỢNG.

IV.   QUAN ĐIỂM TRAO ĐỔI

V.    QUAN ĐIỂM XÃ HỘI HỌC MÁC-XÍT.

Chương IV.

HÀNH VI VÀ HÀNH ĐỘNG.

I.   KHÁI NIỆM HÀNH VI VÀ HÀNH ĐỘNG XÃ HỘI

II.    LÍ THUYẾT HÀNH VI

III.   THUYẾT HÀNH ĐỘNG.

Chương V.

VĂN HÓA.

I.   KHÁI NIỆM VĂN HÓA.

II.    NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN HÓA.

III.   TIỂU VĂN HÓA (VĂN HOÁ PHỤ)

IV.   SỰ KHÁC BIỆT VĂN HÓA VÀ NHỮNG HỆ QUẢ CỦA NÓ.

Chương VI

SỰ ĐIỀU TIẾT XÃ HỘI

QUI TẮC, GIÁ TRỊ, CHUẨN MỰC VÀ CHẾ TÀI

I.   MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN.

II.    CƠ CHẾ CỦA SỰ ĐIỀU CHỈNH XÃ HỘI – MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ TRỊ QUI TẮC VÀ CHẾ TÀI

Chương VII

XÃ HỘI HÓA VÀ SỰ HÌNH THÀNH CÁI TÔI

I.   XÃ HỘI HÓA.

II.    CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH XÃ HỘI HÓA.

III.   SỰ HÌNH THÀNH CÁI TÔI

Chương VIII

ĐỊA VỊ XÃ HỘI VÀ VAI TRÒ XÃ HỘI

I.   KHÁI NIỆM ĐỊA VỊ VÀ VAI TRÒ.

II.    VAI TRÒ.

III.   ĐỊA VỊ XÃ HỘI

Chương IX.

NHÓM VÀ TỔ CHỨC PHỨC TẠP.

I.   NHÓM.

II.    CÁC TỔ CHỨC PHỨC TẠP.

Chương X.

CÁC THIẾT CHẾ XÃ HỘI

I.   CÁC THIẾT CHẾ XÃ HỘI

II.    CÁ NHÂN VÀ CÁC THIẾT CHẾ HOÁ.

III.   CHỨC NĂNG CỦA CÁC THIẾT CHẾ.

ChươngXI

GIAI CẤP XÃ HỘI VÀ PHÂN TẦNG XÃ HỘI

I.   MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN.

II.    LÝ THUYẾT MÁC-XÍT VỀ GIAI CẤP.

III.   QUAN NIỆM CỦA MAX WEBER VỀ PHÂN TẦNG XÃ HỘI

IV.   PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN TẦNG XÃ HỘI

V.    DI ĐỘNG XÃ HỘI

Chương XII

NHỮNG QUÁ TRÌNH XÃ HỘI: ỔN ĐỊNH VÀ BIẾN ĐỔI XÃ HỘI

I.   NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN.

II.    NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN ĐỔI XÃ HỘI

III.   NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN BIẾN CHUYỂN XÃ HỘI

IV.   CÁCH TIẾP CẬN TRONG NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI XÃ HỘI

V.    NHỮNG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔl XÃ HỘI

Chương XIII

CÁC CHUYÊN NGÀNH XÃ HỘI HỌC.

I.   XÃ HỘI HỌC NÔNG THÔN.

II.    XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ

III.   XÃ HỘI HỌC DƯ LUẬN XÃ HỘI

IV.   XÃ HỘI HỌC TỘI PHẠM.

V.    XÃ HỘI HỌC Y TẾ.

VI.   XÃ HỘI HỌC GIA ĐÌNH.

Chương XIV.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC.

I.   NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

II.    CÁCH THỨC TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM.

III.   MỘT SỐ NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP.

IV.   CHỌN MẪU.

V.    CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC.

VI.   CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO.