Phương Pháp Nghiên Cứu Xã Hội Học (MS-288)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

Bài 1. Xã hội học là gì ? Vài nét về xã hội học và bản chất của nó như là cơ sở của môn PPNC XHH

Bài 2. Những khái niệm cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học

Bài 3. Các giai đoạn và các bước trong tiến trình nghiên cứu xã hội học.

Bài 4. Giới thiệu về các phương pháp nghiên cứu xã hội học thực nghiệm

Bài 5. Thao tác hóa các khái niệm và xây dựng các chỉ báo trong nghiên cứu xã hội học

Phần 2. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

I. Chọn mẫu

II. Biến số và thang đo biến số ?

Phần 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

I. Những phương pháp nghiên cứu xã hội học

II. Phương pháp nghiên cứu đồng tham gia

Chia sẻ bài này qua: