TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (MS 793)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP. 1

PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG. 1

BÀI MỞ ĐẦU. 1

GIỚI THIỆU MÔN HỌC. 1

BÀI 1. 3

GIỚI THIỆU PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG. 3

BÀI 2. 15

TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG. 15

BÀI 3. 33

TÁC VIÊN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG. 33

BÀI 4. 39

SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG. 39

BÀI 5. 49

PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT NHANH CÓ SỰ THAM GIA. 49

BÀI 6. 61

GIỚI THIỆU DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG. 61

BÀI 7. 70

KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT VÀ LƯỢNG GIÁ DỰ ÁN. 70

BÀI 8. 78

THUẬN LỢI - KHÓ KHĂN TRONG PHẮT TRIỂN CỘNG ĐỒNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY  78

BÀI TỔNG HỢP  84

Chia sẻ bài này qua: