Xã Hội Học Báo Chí

Xã Hội Học Báo Chí

Xã Hội Học Báo Chí

Tác giả: Trần Hữu Quang
Chủ đề: Xã hội học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 0
Coppy right Chưa rõ

Chương 1: THẾ NÀO LÀ TRUYỀN THÔNG VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG

1. Khái niệm “truyền thông” 

2. Quá Trình truyền thông

3. Truyền thông đại chúng

4. Các phương tiện truyền thông đại chúng

5. Đại chúng và công chúng

6. Định chế truyền thông đại chúng: một không gian công cộng mới 

7. Xã hội học về truyền thông đại chúng

Chương 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA NGHỀ LÀM BÁO

1. Trường phái báo chí anh-mỹ

2. Trường phải báo chí Pháp

3. “Nghề “làm báo

Chương 3: TÒA SOẠN, PHÓNG VIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP

1. Bộ máy tòa soạn

2. Một ngày làm việc ở tòa soạn

3. Những mô hình phân công phóng viên

4. Vai trò “người gác cửa” 

4. Những áp lực trong nghề nghiệp

Chương 4: NHÀ BÁO

1. Các nhà truyền thông

2. Về giới nhà báo ở pháp

3. Về giới nhà báo ở Mỹ

4. Về giới nhà báo ở việt nam

5. Vị trí của nhà báo

Chương 5: TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG Ở MỘT SỐ QUỐC GIA

1. Sự ra đời của các phương tiện truyền thông đại chúng

1. Ở Pháp

3. Ở Anh

4. Ở Mỹ

5. Ở Châu Á

Chương 6: BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM

1. Những tờ báo đầu tiên

2. Báo chí trong ba phan tư đau thế kỷ xx qua vài con số

3. Những chức năng xã hội của báo chí 

4. Báo chí sau ngày giải phóng miền Nam

5. Cuộc lột xác trong đời sống báo chí

6. Quá trình định chế hóa

7. Báo chí và kinh doanh

Chương 7: XÃ HỘI HỌC VỀ CÔNG CHÚNG

1. Những đặc điểm của công chúng

2. Ứng xử truyền thông của công chúng

3. Cách sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng nơi các tầng lớp công chúng  

Chương 8: XÃ HỘI HỌC VỀ NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG

1. Các đặc trưng của văn phong báo chí 

2. Văn phong và nội dung bài báo

3. Phương pháp nghiên cứu nội dung truyền thông

Chương 9: MỘT SỐ LÝ THUYẾT TIẾP CẬN TRONG XÃ HỘI HỌC TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG 

1. Các giai đoạn nghiên cứu

2. Hướng tiếp cận theo quan điểm chức năng luận

3. Các lý thuyết phê phán

4. Lý thuyết quyết định luận kỹ thuật 

5. Trào lưu “Cultural studies” 

6. Lý thuyết không gian công cộng của Habermas

7. Những lý thuyết khác liên quan tới “không gian công cộng” 

Chương 10: ẢNH HƯỞNG XÃ HỘI CỦA TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG

1. Tác dụng “vạn năng” của truyền thông đại chúng

2. Hiệu ứng gián tiếp của truyền thông đại chúng

3. Phổ biến thông tin và kiến thức

4. Giả thuyết về “hố chênh lệch kiến thức”

5. Lý thuyết “thiết lập chương trình nghị sự”

6. Truyền thông và bạo lực

7. Tác dụng của báo in

8. Internet, một phương tiện truyền thông mới 

9. Truyền thông và phát triển