Giáo Trình Lý Luận Cơ Bản Đông Y

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài 1. Âm dương ngũ hành

I. Âm dương

II. Ngũ hành

Bài 2. Tạng tượng

I. Sinh lý bệnh lý chủ yếu của tạng phủ

II. Sự quan hệ giữa ngũ tạng với nhau

III. Vinh, vệ, khí huyết, tinh thần, tân, dịch

Bài 3. Nguyên nhân bệnh

I. Nguyên nhân ngoài (ngoại nhân)

II. Nguyên nhân trong (Nội nhân)

III. Nguyên nhân khác (bất nội ngoại nhân)

Bài 4. Phân loại chứng hậu

I. Phân loại chứng hạu theo lục kinh

II. Phân loại chứng hậu theo vệ khí dinh huyết và tam tieu

III. Phân loại chứng hậu theo ngũ tạng lục phủ

Bài 5. Tứ chẩn

I. Vọng chẩn

II. Văn chẩn

III. Vấn chẩn

IV. Thiết chẩn

Bài 6. Bát cương

I. Biểu lý

II. Hàn nhiệt

III. Hư thực

IV. Âm dương

Bài 7. Bát pháp

I. Hãn pháp

II. Thổ pháp

III. Hạ pháp

IV. Hòa pháp

V. Ôn pháp

VI. Thanh pháp

VII. Tiêu pháp

VIII. Bổ pháp

Chia sẻ bài này qua: