CHANCES/SOMEONE LIKE YOU

Tác giả
Loại nhạc cụ
Số phần
Định dạng

Pages: 5
Measures: 72
Key signature: 5 sharps
Ensemble
Choral, SATB
Parts: 4
Part names: Soprano, Alto, Tenor, Bass
 

Tập tin bản nhạc