THE DARK KNIGHT MEDLEY

Tác giả
Loại nhạc cụ
Số phần
Định dạng

Pages: 57
Measures: 196
Key signature: natural
Ensemble
Symphony Orchestra
Parts: 22
Part names: French Horn (2), Trumpet (In B-flat) (2), Trombone (2), Tuba, Timpani, Drum Group (4), Tom Tom, Guitar (2), Bass (2), Strings Group (5)

Tập tin bản nhạc