ĐẶNG TRẦN CƯỜNG - PHẠM PHƯƠNG LUYỆN - LÊ ĐỨC NHUẬN - HOÀNG VĂN SÍT