Điều 3: Các nguyên tác chung

Nguyên tắc của Công ước này bao gồm:

(a) Tôn trọng phẩm giá vốn có, quyền tự quyết cá nhân bao gồm tự do lựa chọn cho riêng mình, và khả năng độc lập của các cá nhân;

(b) Không phân biệt đối xử;

(c) Tham gia đầy đủ và hiệu quả và hoà nhập xã hội;

(d) Tôn trọng sự khác biệt và chấp nhận người khuyết tật như một phần của nhân loại và sự đa dạng của con người,

(e) Bình đẳng trong cơ hội;

(f) Khả năng tiếp cận;

(g) Bình đẳng giữa nam và nữ;

(h) Tôn trọng khả năng phát triển của trẻ em khuyết tật và tôn trọng quyền của trẻ em khuyết tật trong việc bảo tồn bản sắc của các em.

Chia sẻ bài này qua: