Công Tác Đoàn Đội Trong Trường Học (MS-476)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2012
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài 1. Những vấn đề cơ bản về tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Bài 2. Điều lệ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Bài 3. Công ước quyền trẻ em và luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Bài 4. Lược sử Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Bài 5. Công tác Sao Nhi đồng

Bài 6. Nghi thức, nghi lễ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Bài 7. Kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu nhi

Bài 8. Phương pháp xây dựng kế hoạch.

Chia sẻ bài này qua: