Đề Cương Bài Giảng Kinh Tế Phát Triển (MS 797)

Đề Cương Bài Giảng Kinh Tế Phát Triển (MS 797)

Đề Cương Bài Giảng Kinh Tế Phát Triển (MS 797)

Tác giả: Chưa rõ
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 0
Coppy right Chưa rõ

Bài 1: LÝ THUYẾT TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ ĐO LƯỜNG MỨC ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ. 1

1.1.    Khái niệm và đo lường tăng trưởng kinh tế. 1

1.1.1. Khái niệm. 1

1.1.2. Đo lường tăng trưởng kinh tế. 1

1.2. Nguồn gốc tăng tưởng kinh tế. 3

1.2.1. Khái quát. 3

1.2.2. Một số mô hình phân tích nguồn gốc tăng trưởng kinh tế. 4

1.3. Đo lường mức ảnh hưởng của các yếu tố đến tăng trưởng kinh tế. 8

1.3.1. Cách tiếp cận thông thường. 8

1.3.2. Cách tiếp cận hàm sản xuất. 9

Bài 2: LÝ THUYẾT PHÁT TRIỂN KINH TẾ. 10

2.1.    Bản chất của phát triển kinh tế. 10

2.1.1. Khái niệm. 10

2.1.2. Mặt trái của phát triển kinh tế. 11

2.2. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh phát triển kinh tế. 12

2.2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng kinh tế. 12

2.2.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh thay đổi cơ cấu kinh tế. 14

2.2.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh tiến bộ xã hội. 15

2.2.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh môi trường. 17

2.3. Các giai đoạn phát triển kinh tế. 17

2.3.1. Lý thuyết cất cánh. 17

2.3.2. Lý thuyết về thay đổi cơ cấu. 21

2.3.3. Lý thuyết về phân chia nhóm các nước theo trình độ phát triển kinh tế. 21

Bài 3: LÝ THUYẾT NGHÈO ĐÓI VÀ BẤT BÌNH ĐẲNG TRONG PHÂN PHỐI THU NHẬP  22

3.1.    Khái niệm và thước đo nghèo đói, bất bình đẳng trong phân phối thu nhập. 22

3.1.1.  Khái niệm. 22

3.1.2. Thước đo. 24

3.2. Mô hình phân tích bất bình đẳng về thu nhập và nghèo đói trong quá trình phát triển kinh tế. 30

3.2.1. Mô hình Arthus Lewis. 30

3.2.2. Mô hình phân phối lại trước, tăng trưởng sau. 30

3.2.3. Mô hình phân phối lại cùng với tăng trưởng của World Bank. 31

Bài 4: CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ. 31

4.1.    Lao động với phát triển kinh tế. 31

4.1.1. Khái niệm. 31

4.1.2.  Vai trò. 32

4.1.3. Đặc điểm. 33

4.1.4. Cơ cấu thị trường lao động. 34

4.2. Vốn với phát triển kinh tế. 35

4.2.1. Vai trò. 35

4.2.2. Phân tích vốn sản xuất và vốn đầu tư. 35

4.3. Tài nguyên thiên nhiên với phát triển kinh tế. 39

4.3.1. Đặc điểm. 39

4.3.2. Vai trò. 39

4.3.3. Thước đo đánh giá lợi ích mang lại từ khai thác tài nguyên thiên nhiên. 39

4.4. Công nghệ với phát triển kinh tế. 41

4.4.1. Bản chất. 41

4.4.2. Vai trò. 42

4.4.3. Những hình thức để có công nghệ mới. 43

4.4.4. Hướng phát triển công nghệ ở Việt Nam. 43

Bài 5: CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ. 43

5.1.    Nông nghiệp. 43

5.1.1. Khái niệm và đặc điểm. 43

5.1.2. Vai trò. 44

5.1.3. Các giai đoạn phát triển. 47

5.2. Công nghiệp. 48

5.2.1. Vai trò của công nghiệp với phát triển kinh tế. 48

5.2.2. Công nghiệp hóa với phát triển kinh tế. 49

5.2.3. Mô hình tăng trưởng và phát triển công nghiệp. 54

5.3. Ngoại thương. 55

5.3.1. Vai trò của ngoại thương với phát triển kinh tế. 55

5.3.2. Các chiến lược phát triển ngoại thương. 56

5.4. Chính sách tài chính với phát triển kinh tế. 62

5.4.1. Nội dung chính sách tài chính quốc gia. 62

5.4.2. Chính sách tài khóa. 64

5.4.3. Chính sách tiền tệ. 65

5.4.4. Chính sách tài khóa- tiền tệ với phát triển kinh tế. 67

Bài 6: LỰA CHỌN ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM. 69

6.1.    Lựa chọn đường lối phát triển kinh tế Việt Nam. 69

6.1.1. Giai đoạn 1955 - 1975. 69

6.1.2.  Giai đoạn 1976 – 1985. 69

6.1.3. Giai đoạn 1986 - 2000. 70

6.1.4. Đánh giá kết quả hoạt động kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi mới. 71

6.1.5. Những mặt còn hạn chế. 74

6.2. Chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. 75

6.2.1. Chiến lược phát triển. 75

6.2.2. Kế hoạch phát triển. 76