Đổi Vận Cho Người Mệnh Khuyết Quyển Thu - Đông (MS 527)

Tác giả
Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2012
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Lời giới thiệu

Lời tác giả

Phần 1: MÙA THU - MỆNH KHUYẾT MỘC

Chương 1: Sinh vào mùa thu phải coi trọng Mộc

Chương 2: Để có vận mộc mỗi ngày

Chương 3: Mật mã vận mộc của bạn

Chương 4: Thiên cơ cuộc sống trong mùa thu

Chương 5: Cơ sở cuộc sống của việc lấy Mộc

Chương 6: Tác dụng của Mộc

Chương 7: Con đường thành công - cách thức giúp bạn cải vận

Phần 2: MÙA ĐÔNG - MỆNH KHUYẾT HỎA

Chương 1: Người sinh vào mùa đông phải trọng hỏa

Chương 2: Để có vận hỏa mỗi ngày

Chương 3: Mật mã vận hỏa của bạn

Chương 4: Tìm kiếm phúc vận trong hỏa

Chưcmg 5: Tác dụng của hỏa

Chương 6: Để vận tốt đồng hành cùng bạn

Chương 7: Con đường thành công - cách thức giúp bạn cải vận.

Phụ lục 1: Tính cách và những khiếm khuyết của người khuyết mộc và người khuyết hoả

Phụ lục 2: Cải vận bằng ăn uống theo 12 con giáp

Chia sẻ bài này qua: