Tài Liệu Giáo Dục An Toàn Giao Thông (MS-294)

Tài Liệu Giáo Dục An Toàn Giao Thông (MS-294)

Tài Liệu Giáo Dục An Toàn Giao Thông (MS-294)

Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2007
Coppy right

Chương I. TAI NẠN GIAO THÔNG ĐANG LÀ MỘT HIỂM HỌA CỦA XÃ HỘI

I. Tai nạn giao thông mang tính toàn cầu

1. Một số vấn đề chung về giao thông vận tải và tai nạn giao thông

2. Tai nạn giao thông ở một số nước

3. Những giải pháp chủ yếu để phòng tai nạn giao thông ở các nước

II. Tình hình trật tự an toàn giao thông ở nước ta

1. Tai nạn giao thông liên tục tăng

2. Ùn tắc giao thông trầm trọng

3. Vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông xảy ra phổ biến

4. Tác phong tùy tiện, coi thường pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông

III. Nguyên nhân tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông

1. Quản lý nhà nước còn thiếu sót, khuyết điểm

2. Ý thức pháp luật của người tham gia giao thông quá kém

IV. Một số giải pháp chủ yếu kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông

1. Củng cố và nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp

2. Xây dựng và hoàn thiện quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và phát triển phương tiện giao thông vận tải

3. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về trật tự an toàn giao thông

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

5. Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

V. Ngành Giáo dục & Đào tạo với nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông

1. Nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo

2. Đẩy mạnh nữa các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Chương II: PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG Ở NƯỚC TA

I. Pháp luật về trật tự an toàn giao thông

1. Pháp luật - phương tiện quan trọng để nhà nước quản lý xã hội trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

2. Pháp luật về trật tự an toàn giao thông

II. Xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT

1. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông

2. Xử lý hình sự về trật tự an toàn giao thông

Chương III: GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

I. Khái niệm chung về giáo dục pháp luật

1. Khái niệm giáo dục pháp luật

2. Mục đích giáo dục pháp luật

3. Nội dung giáo dục pháp luật

4. Hình thức, phương tiện và phương pháp giáo dục pháp luật

II. Giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

1. Mục đích giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

2. Hình thức và phương pháp giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

III. Ý thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông của Học sinh, sinh viên

1. Tình hình học sinh, sinh viên

2. Vấn đề ý thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông của học sinh, sinh viên

IV. Giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên

1. Nội dung

2. Chủ thể

3. Phương châm

4. Một số hình thức cụ thể