Các Triều Đại Việt Nam

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Nước Việt Nam – quốc hiệu
1. Việt Nam thời dựng nước
2. Nhà nước sau Công Nguyên Bắc thuộc lần thứ nhất
3. Nước Vạn Xuân độc lập
4. Nhà Tùy – Đường và các cuộc khởi nghĩa (603 – 939)
5. Thời kỳ tự chủ - họ Khúc dấy nghiệp
6. Triều Ngô (939 – 965)
7. Nhà Đinh và sự nghiệp thống nhất nước nhà
8. Nhà tiền Lê (980 – 1009)
9. Triều Lý (1010 – 1225)
10. Triều Trần (1225 – 1400)
11. Triều Hồ (1400 – 1407) và nước Đại Ngu
12. Triều hậu Trần (1407 – 1413)
13. Triều Lê Sơ (1428 – 1527)
14. Triều Mạc (1527 – 1592)
15. Các triều hậu Lê (Lê Trung Hưng) Nam – Bắc triều (1533 – 1593)
16. Vua Lê chúa Trịnh
17. Trịnh – Nguyễn phân tranh
18. Triều Tây Sơn (1778 – 1802)
19. Quang Trung hoàng đế
20. Dòng dõi chúa Trịnh (1545 – 1786)
21. Dòng dõi các chúa Nguyễn (1600 – 1802)

22. Triều Nguyễn thời kỳ độc lập (1802 – 1883)
23. Thời kỳ bắt đầu thuộc Pháp

Chia sẻ bài này qua: