HƯNG ĐẠO VƯƠNG

HƯNG ĐẠO VƯƠNG

HƯNG ĐẠO VƯƠNG

Tác giả: Phan Kế Bính
Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2006
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN

HƯNG ĐẠO VƯƠNG
Theo bản in lần thứ nhất
Hà Nội, Đông Kinh ấn quán, 1914
Tác giả: Phan Kế Bính
NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN
2006 
Lời nói đầu
Hồi thứ 1: Nhân dịp biến, anh hùng xuất hiện. Ỷ thế to, tặc khấu tung hoành
Hồi thứ 2: Khéo dùng mưu, thế bại thành thế thắng. Chịu thông hiếu, cuộc chiến đổi cuộc hòa
Hồi thứ 3: Trá hòa thượng, xem mặt kiêu kỳ. Phong sứ giả, gọi đường sinh sự
Hồi thứ 4: Bến Bình Than, hội đồng đại nghị. Bãi Đông Bộ, điểm tướng duyệt binh
Hồi thứ 5: Phạm Ngũ Lão gặp dịp tiến thân, Trần Quốc Toản cả gan nổi tiếng
Hồi thứ 6: Quân Mông Cổ vào cửa Khả Li. Cờ Nguyên súy đóng sông Vạn Kiếp
Hồi thứ 7: Tặc khấu phạm tới Thăng Long, Xa giá ngự vào Thanh Hóa
Hồi thứ 8: Cửa Hàm Tử, Chiêu Văn phá giặc, Bến Chương Dương, thượng tướng lập công
Hồi thứ 9: Trận Tây Kết, Toa Đô bỏ đời, sông Vạn Kiếp, Thoát Hoan trốn nạn
Hồi thứ 10: Thái thượng hoàng xa giá hoàn cung, Phạm Ngũ Lão sắm cầm phỉ nguyện
Hồi thứ 11: Mông Cổ cố sức cất quân báo thù. Hưng Đạo ba phen phụng chiếu đánh giặc
Hồi thứ 12: Phá quan quân, giặc dùng yêu thuật, nổi phong võ giời tựa hoàng gia
Hồi thứ 13: Trần Đại Vương dùng phép trừ tà, Yết tướng quân đục thuyền mắc lưới
Hồi thứ 14: Gươm thần kiếm chém giặc Phạm Nhan, quân mai phục chặn đường Văn Hổ 
Hồi thứ 15: Sông Bạch Đằng kình nghê tiệt giống, cõi Hồng Lạc non nước thanh bình 
Hồi thứ 16: Nghiêm thưởng phạt, phép nước công minh, vui sơn thủy đại vương cáo lão
Hồi thứ 17: Thái sư thượng phụ một sớm lên tiên, Trần triều đại vương nghìn thu hiển thánh
Hồi thứ 18: Phụ lục các bài văn tán
Lời cảm ơn