Giáo Trình Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế (MS 508)

Giáo Trình Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế (MS 508)

Giáo Trình Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế (MS 508)

Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2012
Coppy right

Lời giới thiệu cho lần xuất bản thứ nhất

Chương I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ

I. Đối tượng nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế

II. Phương pháp nghiên cứu của môn lịch sử các học thuyết kinh tế

III. Ý nghĩa của việc nghiên cứu lịch sử các học thuyết kinh tế

Tổng kết chương

Câu hỏi ôn tập

Chương II. CÁC TƯ TƯỞNG KINH TẾ THỜI CỔ ĐẠI VÀ TRUNG CỔ

I. Các tư tưởng kinh tế thời cổ đại

II. Các tư tưởng kinh tế thời trung cổ

Tổng kết chương

Câu hỏi ôn tập

Chương III. SỰ PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN VÀ SUY THOÁI CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC TƯ SẢN CỔ ĐIỂN TỪ GIỮA THẾ KỶ XV ĐẾN THẾ KỶ XIX

I. Học thuyết kinh tế của những người theo chủ nghĩa trọng thương

II. Học thuyết kinh tế của những người theo chủ nghĩa trọng nông

III. Kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh

IV. Sự suy thoái của KTCT tư sản cổ điển

Tổng kết chương

Câu hỏi ôn tập

Tài liệu tham khảo

Chương IV. KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC TIỂU TƯ SẢN

I. Tiền đề kinh tế xã hội nảy sinh và đặc điểm của học thuyết kinh tế chính trị tiểu tư sản

II. Các quan điểm kinh tế của SISMONDI (1773 - 1842)

III. Các quan điểm kinh tế của Proudon (1809 - 1865)

Tổng kết chương

Câu hỏi ôn tập

Tài liệu tham khảo

Chương V. HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CÁC NHÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA KHÔNG TƯỞNG Ở TÂY ÂU THẾ KỶ XIX

I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời của CNXH không tưởng ở Tây Âu đầu thế kỷ XIX, các đặc điểm của nó

II. Học thuyết kinh tế của Saint Simon

III. Học thuyết kinh tế của Charles Fourier

IV. Chủ nghĩa xã hội không tưởng Anh - Robert Owen (1771 - 1858)

Tổng kết chương

Câu hỏi ôn tập

Tài liệu tham khảo

Chương VI. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC MÁC-LÊNIN

I. Điều kiện lịch sử phát sinh chủ nghĩa Marx (Mác)

II. Quá trình xây dựng và phát triển kinh tế chính trị học Macxit

III. Những đóng góp chủ yếu của K. Marx và Engels trong kinh tế chính trị học

IV. Lenin (Lê-nin) tiếp tục phát triển kinh tế chính trị học macxit

Tổng kết chương

Câu hỏi ôn tập

Tài liệu tham khảo

Chương VII. CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA TRƯỜNG PHÁI TÂN CỔ ĐIỂN.

I. Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm chủ yếu của trường phái "tân cổ điển"

II. Các học thuyết kinh tế chủ yếu của trường phái "giới hạn" thành Viên (Áo)

III. Thuyết "giới hạn" ở Mỹ

IV. Trường phái thành Lausanne (Thụy Sĩ)

V. Trường phái Cambridge (Anh)

Tổng kết chương

Câu hỏi ôn tập

Chương VIII. CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA TRƯỜNG PHÁI KEYNES

I. Hoàn cảnh ra đời của học thuyết Keynes, thân thế và sự nghiệp của J.M. Keynes

II. Các học thuyết kinh tế của Keynes

III. Trường phái Keynes

Tổng kết chương

Câu hỏi ôn tập

Chương IX. CÁC LÝ THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TỰ DO MỚI

I. Nguyên nhân xuất hiện chủ nghĩa tự do (CNTD) mới. Các khuynh hướng và đặc điểm

II. Học thuyết về nền kinh tế thị trường - xã hội ở Cộng hoà liên bang Đức

III. Các lý thuyết kinh tế của trường phái tự do mới ở Mỹ

IV. Những đặc điểm của chủ nghĩa tự do mới ở Pháp

Tổng kết chương

Câu hỏi ôn tập

Chương X. HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA TRƯỜNG PHÁI CHÍNH HIỆN ĐẠI

I. Hoàn cảnh xuất hiện và đặc điểm phương pháp luận

II. Lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp

III. Lý thuyết giới hạn "khả năng sản xuất" và "sự lựa chọn"

IV. Lý thuyết thất nghiệp

V. Lý thuyết lạm phát

VI. Lý thuyết tiền tệ, ngân hàng và thị trường chứng khoán

Tổng kết chương

Câu hỏi ôn tập

Chương XI. MỘT SỐ LÝ THUYẾT TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

I. Sự phân loại các quốc gia, tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế

II. Sự hình thành, phát triển của các lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế

III. Một số lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế đối với các nước đang phát triển

Tổng kết chương

Câu hỏi ôn tập