Lịch Sử & Địa Lý 4

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần Lịch sử

Bài 1: Môn Lịch sử và Địa lí

Bài 2: Làm quen với bản đồ

Bài 3: Làm quen với bản đồ (tiếp theo)

Bài 1: Nước Văn Lang

Bài 2: Nước Âu Lạc

Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)

Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)

Bài 6: Ôn tập

Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981)

Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

Bài 10: Chùa thời Lý

Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 – 1077)

Bài 12: Nhà Trần thành lập

Bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê

Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

Bài 15: Nước ta cuối thời Trần

Bài 16: Chiến thắng Chi Lăng

Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Bài 18: Trường học thời Hậu Lê

Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê

Bài 20: Ôn tập

Bài 21: Trịnh – Nguyễn phân tranh

Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

Bài 23: Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII

Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786)

Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)

Bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập

Bài 28: Kinh thành Huế

Bài 29: Tổng kết

Phần Địa Lý 

Bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn

Bài 2: Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn

Bài 3: Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn

Bài 4: Trung du Bắc Bộ

Bài 5: Tây Nguyên

Bài 6: Một số dân tộc ở Tây Nguyên

Bài 7 – 8: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên

Bài 9: Thành phố Đà Lạt

Bài 10: Ôn tập

Bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ

Bài 12: Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

Bài 13 – 14: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

Bài 15: Thủ đô Hà Nội

Bài 16: Thành phố Hải Phòng

Bài 17: Đồng bằng Nam Bộ

Bài 18: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ

Bài 19 – 20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ

Bài 21: Thành phố Hồ Chí Minh

Bài 22: Thành phố Cần Thơ

Bài 23: Ôn tập

Bài 24: Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

Bài 25 – 26: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung

Bài 27: Thành phố Huế

Bài 28: Thành phố Đà Nẵng

Bài 29: Biển, đảo và quần đảo

Bài 30: Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam

Bài 31 – 32: Ôn tập

Chia sẻ bài này qua: