Lịch Sử & Địa Lý 5

Lịch Sử & Địa Lý 5

Lịch Sử & Địa Lý 5

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Lịch sử
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right

PHẦN LỊCH SỬ

Bài 1 – “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định                  

Bài 2 – Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước

Bài 3 – Cuộc phản công ở kinh thành Huế                           

Bài 4 – Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX 10

Bài 5 – Phan Bội Châu và phong trào Đông du                     

Bài 6 – Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước                         

Bài 7 – Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời                               

Bài 8 – Xô viết Nghệ - Tĩnh                                                

Bài 9 – Cách mạng mùa thu                                               

Bài 10 – Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập                            

Bài 11 – Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)                                                      

Bài 12 – Vượt qua tình thế hiểm nghèo                                       

Bài 13 – “Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước” 

Bài 14 – Thu – đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”     

Bài 15 – Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950                  

Bài 16 – Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới    

Bài 17 – Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử                         

Bài 18 – Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)

Bài 19 – Nước nhà bị chia cắt                                             

Bài 20 – Bến Tre Đồng Khởi                                               

Bài 21 – Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta                  

Bài 22 – Đường Trường Sơn                                       

Bài 23 – Sấm sét đem giao thừa                                

Bài 24 – Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”        

Bài 25 – Lễ kí Hiệp định Pa-ri                                     

Bài 26 – Tiến vào Dinh Độc Lập.

Bài 27 – Hoàn toàn thống nhất đất nước                             

Bài 28 – Xây dựng Nhà máy Thủy điện Hoà Bình                 

Bài 29 – Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay 

PHẦN ĐỊA LÍ

Bài 1 – Việt Nam – đất nước chúng ta                                 

Bài 2 – Địa hình và khoáng sản                                  

Bài 3 – Khí hậu                                                         

Bài 4 – Sông ngòi                                                             

Bài 5 – Vùng biển nước ta                                                  

Bài 6 – Đất và rừng                                                           

Bài 7 – Ôn tập                                                          

Bài 8 – Dân số nước ta                                                      

Bài 9 – Các dân tộc, sự phân bố dân cư                                      

Bài 10 – Nông nghiệp                                                        

Bài 11 – Lâm nghiệp và thủy sản                                       

Bài 12 – Công nghiệp                                                

Bài 13 – Công nghiệp (tiếp theo)                               

Bài 14 – Giao thông vận tải                                                

Bài 15 – Thương mại và du lịch                                          

Bài 16 – Ôn tập                                                        

Bài 17 – Châu Á                                                                

Bài 18 – Châu Á (tiếp theo)                                               

Bài 19 – Các nước láng giềng của Việt Nam                 

Bài 20 – Châu Âu                                                                      

Bài 21 – Một số nước ở châu Âu                                  

Bài 22 – Ôn tập                                                        

Bài 23 – Châu Phi                                                     

Bài 24 – Châu Phi (tiếp theo)                                     

Bài 25 – Châu Mĩ                                                               

Bài 26 – Châu Mĩ (tiếp theo)                                              

Bài 27 – Châu Đại Dương và châu Nam Cực                         

Bài 28 – Các đại dương trên thế giới   

Bài 29 – Ôn tập cuối năm