Observations on the Causes, Symptoms, and Nature of Scrofula or King's Evil, Scurvy, and Cancer With Cases Illustrative of a Peculiar Mode of Treatment

Observations on the Causes, Symptoms, and Nature of Scrofula or King's Evil, Scurvy, and Cancer With Cases Illustrative of a Peculiar Mode of Treatment

Observations on the Causes, Symptoms, and Nature of Scrofula or King's Evil, Scurvy, and Cancer With Cases Illustrative of a Peculiar Mode of Treatment

Tác giả: John Kent
Chủ đề: Y học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2007
Coppy right

 

            PREFACE.

            ON STRUMA, SCROFULA, OR KING'S EVIL.

            CANCER, ITS NATURE AND SYMPTOMS.

            ON SCURVY.

            CASES.

            INDEX TO THE CASES.