Nelson Mandela

Nelson Mandela

Nelson Mandela

Tác giả: Rowena Akinyemi
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio Only

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Oxford University Press, Oxford Bookworms
Nhà xuất bản sách tiếp cận Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp HCM
Năm xuất bản 2008
Coppy right Oxford University Press, Oxford Bookworms

The beginnings (1918-1941) --
Johannesburg (1941-1952) --
Working for the ANC (1953-1960) --
The spear of the nation (1961-1962) --
The Rivonia trial (1963-1964) --
Robben Island (1964-1970) --
Prison and separation (1971-1984) --
Walking to freedom (1985-1994) --
The new South Africa (1994-1999) --
A quieter life (2000-2005).
Series Title:    Oxford bookworms library., Stage 4., Factfiles.
Responsibility:    Rowena Akinyemi.