The Penance of Magdalena and Other Tales of the California Missions

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2013
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 

            FOREWARD

            SAN JUAN CAPISTRANO—THE PENANCE OF MAGDALENA

            SAN DIEGO DE ALCALA—PADRE URBANO'S UMBRELLA

            SAN GABRIEL ARCANGEL—THE BELLS OF SAN GABRIEL

            SAN FERNANDO—THE BURIED TREASURE OF SIM

            SANTA BARBARA—LOVE IN THE PADRE'S GARDEN

Chia sẻ bài này qua: