The Penance of Magdalena and Other Tales of the California Missions

The Penance of Magdalena and Other Tales of the California Missions

The Penance of Magdalena and Other Tales of the California Missions

Tác giả: J. Smeaton Chase
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2013
Coppy right

 

            FOREWARD

            SAN JUAN CAPISTRANO—THE PENANCE OF MAGDALENA

            SAN DIEGO DE ALCALA—PADRE URBANO'S UMBRELLA

            SAN GABRIEL ARCANGEL—THE BELLS OF SAN GABRIEL

            SAN FERNANDO—THE BURIED TREASURE OF SIM

            SANTA BARBARA—LOVE IN THE PADRE'S GARDEN