QUẢN TRỊ HỌC

Ảnh bìa sách
QUẢN TRỊ HỌC
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2012
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách
QUẢN TRỊ HỌC
PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA QUẢN TRỊ HỌC
CHƯƠNG 1. NHÀ QUẢN TRỊ VÀ CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ
CHƯƠNG 2. SỰ TIẾN TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ
CHƯƠNG 3. MÔI TRƯỜNG CỦA TỔ CHỨC
CHƯƠNG 4. VĂN HÓA VỚI QUẢN TRỊ CỦA TỔ CHỨC
CHƯƠNG 5. QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ
PHẦN 2. CÁC CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ
CHƯƠNG 6. HOẠCH ĐỊNH
CHƯƠNG 7. TỔ CHỨC
CHƯƠNG 8. ĐIỀU KHIỂN
CHƯƠNG 9. KIỂM TRA
PHẦN 3. CÁC TÌNH HUỐNG TRONG THỰC TẾ QUẢN TRỊ
TÌNH HUỐNG 1
TÌNH HUỐNG 2
TÌNH HUỐNG 3
TÌNH HUỐNG 4
TÌNH HUỐNG 5
TÌNH HUỐNG 6
TÌNH HUỐNG 7
TÌNH HUỐNG 8
TÌNH HUỐNG 9
TÌNH HUỐNG 10
TÌNH HUỐNG 11
TÌNH HUỐNG 12
TÌNH HUỐNG 13
TÌNH HUỐNG 14
TÌNH HUỐNG 15
TÌNH HUỐNG 16
TÌNH HUỐNG 17
TÌNH HUỐNG 18
TÌNH HUỐNG 19
TÌNH HUỐNG 20
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chia sẻ bài này qua: