QUẢN TRỊ HỌC

QUẢN TRỊ HỌC

QUẢN TRỊ HỌC

Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Văn Hóa Văn Nghệ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2012
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA VĂN NGHỆ
QUẢN TRỊ HỌC
PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA QUẢN TRỊ HỌC
CHƯƠNG 1. NHÀ QUẢN TRỊ VÀ CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ
CHƯƠNG 2. SỰ TIẾN TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ
CHƯƠNG 3. MÔI TRƯỜNG CỦA TỔ CHỨC
CHƯƠNG 4. VĂN HÓA VỚI QUẢN TRỊ CỦA TỔ CHỨC
CHƯƠNG 5. QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ
PHẦN 2. CÁC CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ
CHƯƠNG 6. HOẠCH ĐỊNH
CHƯƠNG 7. TỔ CHỨC
CHƯƠNG 8. ĐIỀU KHIỂN
CHƯƠNG 9. KIỂM TRA
PHẦN 3. CÁC TÌNH HUỐNG TRONG THỰC TẾ QUẢN TRỊ
TÌNH HUỐNG 1
TÌNH HUỐNG 2
TÌNH HUỐNG 3
TÌNH HUỐNG 4
TÌNH HUỐNG 5
TÌNH HUỐNG 6
TÌNH HUỐNG 7
TÌNH HUỐNG 8
TÌNH HUỐNG 9
TÌNH HUỐNG 10
TÌNH HUỐNG 11
TÌNH HUỐNG 12
TÌNH HUỐNG 13
TÌNH HUỐNG 14
TÌNH HUỐNG 15
TÌNH HUỐNG 16
TÌNH HUỐNG 17
TÌNH HUỐNG 18
TÌNH HUỐNG 19
TÌNH HUỐNG 20
TÀI LIỆU THAM KHẢO