The Story of Crisco

The Story of Crisco

The Story of Crisco

Tác giả: Marion Harris Neil
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản unknown
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2004
Coppy right Unknown

            Introduction

            The Story of Crisco

            Things To Remember

            Hints To Young Cooks

            How To Choose Foods

            Methods of Cooking

            Time Table for Cooking

            The Art of Carving

            Soups

            Fish

            Meats

            Vegetables

            Salads

            Puddings

            Sandwiches

            Pastries

            Breads

            Cakes

            Vegetarian Dishes

            Eggs

            Candies

            Calendar of Dinners