Giáo Trình Tham Vấn Tâm Lý (MS-96)

Giáo Trình Tham Vấn Tâm Lý (MS-96)

Giáo Trình Tham Vấn Tâm Lý (MS-96)

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right

Chương I: THAM VẤN TÂM LÝ LÀ MỘT KHOA HỌC ỨNG DỤNG

I. Các khái niệm

II. Mối liên hệ nghề nghiệp trong các ngành trợ giúp

III. Đối tượng, mục đích, nhiệm vụ và hiệu qủa của tham vấn

IV. Các hình thức tham vấn

Chương 2: SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH THAM VẤN TÂM LÝ

I. Ảnh hướng của một số ngành trợ giúp đến ngành tham vấn chuyên nghiệp

II. Sự ra đời của ngành tham vấn trên thế giới

III. Điểm qua vài nét về hoạt động tham vấn ở Việt Nam

Chương 3: CÁC LÝ THUYẾT TIẾP CẬN CÁ NHÂN TRONG THAM VẤN TÂM LÝ

I. Một số lí thuyết tâm lí học nền tảng

II. Một số phương pháp tiếp cận thân chủ trong tham vấn

Chương 4: NHÀ THAM VẤN VÀ THÂN CHỦ TRONG MỐI QUAN HỆ THAM VẤN TÂM LÝ

I. Nhà tham vấn là con người cân bằng

II. Nhà tham vấn là người hành nghề chuyên nghiệp

III. Thân chủ và nan đề của thân chủ

IV. Mối quan hệ tham vấn

Chương 5: ĐẠO ĐỨC TRONG THAM VẤN TÂM LÍ

I. Mối quan hệ giữa luật pháp và quy điều đạo đức trong tham vấn

II. Một số nguyên tắc đạo đức cơ bản

III. Giới thiệu các tiêu chuẩn đạo đức trong ngành tham vấn

IV. Chứng chi hành nghề tham vấn

Chương 6: KỸ NĂNG THAM VẤN TÂM LÍ

I. Kĩ năng lắng nghe

II. Kĩ năng đặt câu hỏi

III. Kĩ năng thấu hiếu

IV. Kĩ năng phản hồi

V. Kĩ năng diễn giải

VI. Kĩ năng xừ lí sự im lặng

VII. Kĩ năng thông đạt

VIII. Kĩ năng cung cấp thông tin

IX. Kĩ năng bộc lộ bản thân

X. Kĩ năng đương đầu

Chương 7: QUY TRÌNH THAM VẤN TÂM LÍ

I. Các mô hình tham vấn

II. Lập hồ sơ đánh giá ban đầu

III. Hướng dẫn thực hiện kế hoạch xử lí

IV. Phân tích sự biến đổi tâm lí trong quá trình tham vấn trị liệu

V. Công tác giám sát trong tham vấn

Chương 8: LUYỆN THỰC HÀNH THAM VẤN TÂM LÍ

I. Hình ảnh bản thân với tư cách là một cá nhân và một nhà tham vấn

II. Đạo đức nghề nghiệp

III. Kĩ năng tham vấn

IV. Phân tích mối quan hệ giữa nhận thức - xúc cảm - hành vi

V. Hoạt động tham vấn