Hành Trình Đi Tìm Ý Tưởng Sáng Tạo (MS-95)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. THẾ NÀO LÀ MỘT Ý TƯỞNG?

I. Ý tưởng và ý tưởng sáng tạo

II. Sức mạnh của ý tưởng

III. Ngọn nguồn của ý tưởng

Chương 2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ Ý TƯỞNG ƯƠM MẦM

I. Một số yếu tố tâm lý để con người nuôi dưỡng ý tưởng

II. Một số điều kiện để ý tưởng được phát kiến

Chương 3. CÁC CON ĐƯỜNG ĐI TÌM Ý TƯỞNG

I. Con đường sáng tạo ý tưởng bằng hình ảnh

II. Những con đường sáng tạo ý tưởng bằng sự kích hoạt

III. Những con đường sáng tạo ý tưởng bằng sự chế biến

IV. Những con đường sáng tạo ý tưởng toàn phần

Chương 4. BIẾN Ý TƯỞNG THÀNH HÀNH ĐỘNG

I. Những cản trở trong việc chuyển ý tưởng thành hành động

II. Biến ý tưởng thành hành động

Chia sẻ bài này qua: