Một Số Vấn Đề Nghiên Cứu Nhân Cách

Một Số Vấn Đề Nghiên Cứu Nhân Cách

Một Số Vấn Đề Nghiên Cứu Nhân Cách

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2004
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

Phần I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

A/ Nghiên cứu con người và nhân cách con người – GS.VS. Phạm Minh Hạc

B/ Về nhân cách và nghiên cứu nhân cách – PGS.TS. Lê Đức Phúc

C/ Một số vấn đề về nhân cách và nghiên cứu nhân cách – TS. Vũ Thị Minh Chí

D/ Về nhân cách và mô hình nhân cách con người Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá – TS. Nguyễn Xuân Thức

Phần II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NHỮNG MẶT CHỦ YẾU TRONG CẤU TRÚC NHÂN CÁCH

A/ Các lý thuyết về nhu cầu và nhu cầu của con người Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hóa – TS. Nguyễn Kim Quý

B/ Động cơ và quá trình hình thành nhân cách – TS. Lê Hương

C/ Về nghiên cứu thái độ trong nhân cách – PGS.TS. Võ Thị Minh Chí

D/ Ý thức, tự ý thức và sự phát triển nhân cách – Trần Ninh Giang

E/ Vấn đề “cái Tôi” trong tâm lý học nhân cách – GS. TS. Đỗ Long

Phần III. CÁC TIẾP CẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NHÂN CÁCH

A/ Cách tiếp cận nghiên cứu tâm lý học nhân cách – GS.VS. Phạm Minh Hạc

B/ Một số điểm cần được chú ý trong nghiên cứu văn hoá, con người, nguồn nhân lực – PGS.TS. Lê Đức Phúc

C/ Phương pháp luận nghiên cứu và đo lường nhân cách – TS. Nguyễn Công Khanh

Phần IV. CÁC NHÀ TÂM LÝ HỌC

Phụ lục 1. Các test thông dụng

Phụ lục 2. Ý thức và vô thức trong xúc cảm, tình cảm con người