Nghiên Cứu Giá Trị Nhân Cách Theo Phương Pháp NEO-PI-R (MS-87)

Nghiên Cứu Giá Trị Nhân Cách Theo Phương Pháp NEO-PI-R (MS-87)

Nghiên Cứu Giá Trị Nhân Cách Theo Phương Pháp NEO-PI-R (MS-87)

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản KHOA HỌC XÃ HỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2007
Coppy right

Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

Chương II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. TRẮC NGHIỆM ĐIỀU TRA NHÂN CÁCH NEO PI-R

B. PHƯƠNG PHÁP PHỎNG VẤN SÂU

C. ĐIỀU TRA GIÁ TRỊ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

D. TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG NGHIỆM THỂ VÀ ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA

E. CÁCH TÍNH (XỬ LÝ SỐ LIỆU)

Chương III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

A. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÂN CÁCH QUA TRẮC NGHIỆM

B. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÂN CÁCH QUA PHỎNG VẤN SÂU

C. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Chương IV: NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ