Nhập Môn Khoa Học Giao Tiếp (MS-29)

Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương I: Khoa học giáo tiếp và hành vi giao tiếp

Chương II: Nội dung và hình thức giao tiếp

Chương III: Bản chất xã hội và hiệu quả của giao tiếp

Chương IV: Các đặc điểm trong giao tiếp của người Việt

Chia sẻ bài này qua: