Nhập Môn Tâm Lý Học Phát Triển

Nhập Môn Tâm Lý Học Phát Triển

Nhập Môn Tâm Lý Học Phát Triển

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CHƯƠNG 1. NHẬP MÔN TÂM LÍ HỌC PHÁT TRIỂN

I. Đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa nghiên cứu của Tâm lí học phát triển

II. Phương pháp nghiên cứu Tâm lí học phát triển

CHƯƠNG II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TÂM LÍ HỌC PHÁT TRIỂN

I. Sự nảy sinh và phát triển ban đầu của Tâm lí học phát triển

II. Trường phái nguồn gốc sinh vật và nguồn gốc xã hội trong sự phát triển của Tâm lí học phát triển

III. Sự phát triển của Tâm lí học phát triển ở các nước phương Tây

IV. Sự phát triển của Tâm lí học phát triển ở Liên Xô cũ

V. Sự hình thành và phát triển của Tâm lí học phát triển ở Việt Nam

CHƯƠNG III. CÁC VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÍ TRẺ EM – TÂM LÍ LỨA TUỔI

I. Khái niệm về trẻ em

II. Khái niệm sự phát triển tâm lí trẻ em – tâm lí lứa tuổi

III. Động lực của sự phát triển tâm lí trẻ em – tâm lí lứa tuổi

IV. Một số nhân tố ảnh hường đến sự phát tiền tâm li trẻ em – tâm lí lứa tuổi

V. Cơ chế của sự phát triển tâm lí trẻ em – tâm lí lứa tuổi

VI. Một số quy luật của tự phát triển tâm lí trẻ em – tâm lí lứa tuổi

CHƯƠNG IV. LÍ LUẬN VỀ SỰ PHÂN ĐỊNH CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TÂM LÍ LỨA TUỔI

I. Một số quan niệm khác nhau về mối quan hệ giữa dạy học và sự phát triển tâm lí trẻ em – tâm lí lứa tuổi

II. Quan niệm của L.X. Vygotskij về dạy học và phát triển hay luận điểm về vùng phát triển gần nhất trong sự phát triển tâm lí trẻ em – tâm lí lứa tuổi

CHƯƠNG VI. LÍ LUẬN VỀ SỰ PHÂN ĐỊNH CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TÂM LÍ LỨA TUỔI

I. Khái niệm về lứa tuổi, giai đoạn lứa tuổi

II. Một số tiêu chuẩn để phân chia các giai đoạn lứa tuổi

III. Một số nguyên tắc cơ bản trong sự phân kì lứa tuổi

IV. Cơ chế của sự phát triển tâm lí trẻ em – tâm lí lứa tuổi

V. Phân chia các giai đoạn lứa tuổi trong sự phát triển tâm lí trẻ em – tâm lí lứa tuổi