Sống Có Giá Trị - Tập 1. Hãy Sống Mạnh Mẽ (MS-654)

Chủ đề
Năm xuất bản
2012
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Cách đọc bộ sách Sống có giá trị

Ngày thứ 1. Bạn đã sẵn sàng chưa?

Ngày thứ 2. Tự trải nghiệm. Ngày của những thói quen

Ngày thứ 3. Hãy bắt đầu bằng hành động nhỏ nhất

Ngày thứ 4. Tự trải nghiệm. Ngày của lời hứa và nỗ lực

Ngày thứ 5. Chạy, và… vấp ngã

Ngày thứ 6. Tự trải nghiệm. Ngày để chạy

Ngày thứ 7. Hãy đứng trên đôi vai của những người khổng lồ

Ngày thứ 8. Tự trải nghiệm. Ngày tôi tập “đứng” và lớn lên

Ngày thứ 9. Thương bố hay thương mẹ?

Ngày thứ 10. Tự trải nghiệm. Ngày cho bố và mẹ

Chia sẻ bài này qua: