Tâm Lý Học Lao Động (MS-118)

Tâm Lý Học Lao Động (MS-118)

Tâm Lý Học Lao Động (MS-118)

Tác giả: ĐÀO THỊ OANH
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right

Chương I. Khái quát về lao động và tâm lí học lao động

1. Khái niệm lao động

2. Cấu trúc của hoạt động lao động

3. Đinh nghĩa. đối tượng. nhiệm vụ của TLHLĐ

4. TLHLĐ đối với các chuyên ngành tâm lí học khác và với các khoa học khác về lao động

5. Sơ lược lịch sử phát triển của TLHLĐ

6. Các phương pháp của tâm lí học lao động

Chương II. Hệ thống người - máy - môi trường

1. Khái niệm người - máy - môi trường

2. Các tính chất của hệ thống người – máy - môi trường

3. Các thuộc tính của hệ thống

4. Các kiến hệ thống

5. Thiết kế hệ thống và việc đánh giá yếu tố con người

6. Các chức năng do con người thực hiện trong hệ thống

Chương III. Sự thích ứng con người với những yêu cầu của hệ thống

1. Vấn đề chọn nghề và công tác hướng nghiệp

2. Phân tích lao động

3. Vấn đề đào tạo nghề nghiệp

4. Hình thành và phát triển các năng lực nghề nghiệp

5. Hình thành các kỹ xảo trong lao động công nghiệp

Chướng IV. Sự thích ứng hệ thống với con người

1. Trình bày thông tin trong hệ thống

2. Các thiết bị điều khiển

3. Một số số liệu nhân trắc và bố trí nơi làm việc

4. Môi trường vật lý

5. Môi trường xã hội

Chương V. Sự mệt mỏi, các trường hợp bất hạnh trong sản xuất và vấn đề an toàn lao động

1. Tính đơn điệu

2. Sự mệt mỏi

3. Sức làm việc.

4. Các giờ giải lao

5. Các trường hợp bất hạnh trong sản xuất và sự an toàn lao động

6. Ngăn ngừa các trường hợp bất hạnh trong sản xuất