Tư Vấn Tâm Lý Căn Bản

Tư Vấn Tâm Lý Căn Bản

Tư Vấn Tâm Lý Căn Bản

Tác giả: Nguyễn Thơ Sinh
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Lao Động
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG

PHẦN MỘT
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NGÀNH TƯ VẤN VÀ NỀN TẢNG BAN ĐẦU

Chương 1. Lịch sử phát triển và xu hướng của ngành Tư vấn

Chương 2. Mô hình của một tư vấn viên làm việc có hiệu quả

Chương 3. Đạo đức và tính pháp lý trong tư vấn

Chương 4. Tư vấn trong bối cảnh văn hóa xã hội phong phú

PHẦN HAI
QUÁ TRÌNH TƯ VẤN VÀ NHỮNG HỌC THUYẾT ÁP DỤNG

Chương 5. Xây dựng quan hệ tích cực trong tư vấn

Chương 6. Xây dựng quan hệ trong tư vấn

Chương 7. Kết thúc một quan hệ tư vấn

PHẦN BA
CÁC HỌC THUYẾT ỨNG DỤNG TRONG TƯ VẤN

Chương 8. Thuyết phân tích tâm lý và thuyết Adlerian trong tư vấn

Chương 9. Thuyết tư vấn tập trung - con người, thuyết hiện sinh và thuyết tâm lý học hình thái

Chương 10. Thuyết hành vi - tình cảm - hợp lý và Thuyết phân tích thỏa hiệp

Chương 11. Liệu pháp hành vi, Liệu pháp Nhận thức - Hành vi và Liệu pháp thực tiễn

PHẦN BỐN
KỸ NĂNG VÀ CHUYÊN NGÀNH TRONG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN

Chương 12. Tư vấn hôn nhân và gia đình: Thuyết Hệ thống

Chương 13. Tư vấn nhóm

Chương 14. Tư vấn nghề nghiệp trong suốt hành trình đời người

Chương 15. Tư vấn học đường: Bậc tiểu học, Trung học cơ sở - Trung học phổ thông

Chương 16. Tư vấn đại học và phục vụ đời sống sinh viên - những gợi ý suy nghĩ

Chương 17. Tư vấn sức khỏe tâm thần: Tư vấn người nghiện - Tư vấn phục hồi lao động

Chương 18. Tham vấn