Tư Vấn Tâm Lý Học Đường - Liệu Pháp Hóa Giải Những Ẩn Khuất Về Tâm Lý (MS-274)

Tư Vấn Tâm Lý Học Đường - Liệu Pháp Hóa Giải Những Ẩn Khuất Về Tâm Lý (MS-274)

Tư Vấn Tâm Lý Học Đường - Liệu Pháp Hóa Giải Những Ẩn Khuất Về Tâm Lý (MS-274)

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Phụ Nữ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2007
Coppy right

Chương 1. TỔNG QUAN VỀ TƯ VẤN TÂM

1. Khái niệm về tư vấn tâm lý

2. Các nguyên tắc của tư vấn tâm lý

3. Tư cách và tố chất của người tư vấn

Chương 2. XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TƯ VẤN TỐT ĐẸP

1. Tính chất và đặc trưng của mối quan hệ tư vấn

2. Đồng cảm

3. Chân thành

4. Tôn trọng

Chương 3. KỸ NĂNG HỘI ĐÀM TƯ VẤN

1. Tính chất và yêu cầu của hội đàm tư vấn

2. Kỹ năng tìm hiểu đối tượng được tư vấn

3. Nghệ thuật ảnh hưởng tới đối tượng được tư vấn

4. Nghệ thuật phi ngôn ngữ trong hội đàm

Chương 4. VẤN ĐỀ ĐÁNH GIÁ

1. Loại hình của vấn đề

2. Hội đàm đánh giá

3. Đặc trưng và cách đánh giá vấn đầ tâm lý thường gặp của học sinh

Chương 5. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU TƯ VẤN

1. Hai loại nghệ thuật xác định mục tiêu tư vấn

2. Giải quyết những trở lực trong bàn định mục tiêu tư vấn

Chương 6. NGHỆ THUẬT CAN THIỆP HÀNH VI

1. Nghệ thuật bồi dưỡng hành vi

2. Nghệ thuật nâng cao xác suất phát sinh hành vi

3. Nghệ thuật hạ thấp xác suất phát sinh hành vi

4. Phương pháp khắc phục sợ hãi

Chương 7. TƯ VẤN TÂM LÝ GIÁO VIÊN

1. Ý nghĩa của việc tư vấn tâm lý giáo viên

2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý giáo viên

3. Phương pháp tư vấn tâm lý giáo viên

Chương 8. PHỤ HUYNH

1. Sơ lược về tư vấn tâm lý phụ huynh

2. Tư vấn tâm lý giáo dục gia đình

3. Trị liệu tâm lý gia đình