Giáo Trình Sơ Lược Đông Y Dành Cho Người Khiếm Thị (MS-440)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN ĐÔNG Y HỌC

I. Học thuyết khí hóa

II. Học thuyết âm dương

III. Học thuyết ngũ hành

IV. Học thuyết tạng tượng

V. Học thuyết kinh lạc

Phần 2. CHÂM CỨU HỌC

1. Kinh thủ Thái Âm phế

2. Kinh thủ Dương minh đại trường

3. Kinh túc Dương minh vị

4. Kinh túc Thái Âm tỳ

5. Kinh thủ Thiếu Âm tâm

6. Kinh thủ Thái dương tiểu trường

7. Kinh túc Thái dương bàng quang

8. Kinh túc Thiếu Âm thận

9. Kinh thủ Quyết Âm tâm bào

10. Kinh thủ Thiếu dương tam tiêu

11. Kinh túc Thiếu dương đởm

12. Kinh túc Quyết Âm can

13. Mạch đốc

14. Mạch nhâm

Chia sẻ bài này qua: