TOÁN 9 - TẬP HAI

Book cover image
TOÁN 9 - TẬP HAI
Subject
Category
Book Content Language
Published year
2011
Accessible book producer
ISBN
978-604-0-00117-7
Sơ lược sách

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 2

 • CHƯƠNG III. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
  • Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn
  • Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
  • Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
  • Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
  • Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
  • Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo)
  • Ôn tập Chương III Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
  • Đề kiểm 15 phút - Chương 3 - Đại số 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đại số 9
 • CHƯƠNG IV. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
  • Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)
  • Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).
  • Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn
  • Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
  • Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn
  • Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
  • Bài 7. Phương trình quy về phương trinh bậc hai
  • Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
  • Ôn tập chương IV - Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Đại số 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đại số 9

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 2

 • CHƯƠNG III. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
  • Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung
  • Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây
  • Bài 3. Góc nội tiếp
  • Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
  • Bài 5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
  • Bài 6. Cung chứa góc
  • Bài 7. Tứ giác nội tiếp
  • Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
  • Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn
  • Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
  • Ôn tập chương III – Góc với đường tròn
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Hình học 9
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Hình học 9
 • CHƯƠNG IV. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU
  • Bài 1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
  • Bài 2. Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
  • Bài 3. Hình cầu. Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu
  • Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Hình học 9
 • BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9
  • Ôn tập cuối năm - Đại số - Toán 9
  • Ôn tập cuối năm - Hình học - Toán 9
 • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - TOÁN 9