Rèn nghị lục để lập thân.

Subject
Category
Book Content Language
Published year
1999
Book formats
Accessible book producer
Book description

Phần (I) Sự thành công và nghị lực
Chương 1 Muốn thành công không thể trong ở sự may rủi
Chương 2 mà phải có tư cách
Chương 3 Nghị lực là gì
Chương 4 Những bệnh nghị lực
Phần (II) Phương pháp rèn nghị lực
Chương 1 Ảnh hưởng của trí tuệ và tình cảm tới nghị lục
Chương 2 Suy nghĩ
Chương 3 Quyết định
Chương 4 Hành động
Chương 5 Tăng cường nghị lực