Rèn nghị lục để lập thân.

Subject
Category
Book Content Language
Published year
1999
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Phần (I) Sự thành công và nghị lực
Chương 1 Muốn thành công không thể trong ở sự may rủi
Chương 2 mà phải có tư cách
Chương 3 Nghị lực là gì
Chương 4 Những bệnh nghị lực
Phần (II) Phương pháp rèn nghị lực
Chương 1 Ảnh hưởng của trí tuệ và tình cảm tới nghị lục
Chương 2 Suy nghĩ
Chương 3 Quyết định
Chương 4 Hành động
Chương 5 Tăng cường nghị lực