Page 36 - Methode Rose Level 4

Instrument type(s)
Number of parts(s)
Format(s)

Bài tập nhip 3/8 và 6/8

bài tập từ 1 - 3

Bài 1 gồm 16 ô nhịp

Bài 2 - 3 mỗi bài gồm 8 ô nhịp

Bài luyện tư 4- 6

Bài 4 có 2 part gồm 8 ô nhịp

Bài 5 có 2 part gồm 11 ô nhịp

Bài 6 có 1 part gồm 9 ô nhịp

Music sheet files