Văn chương Nguyễn Trãi (MS-230)

Subject
Category
Published year
2006
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Chương mở đầu: 
Nguyễn Trãi dưới ánh sáng văn hoá, văn nghệ mới

Phần thứ nhất: 
Thời đại Nguyễn Trãi

Chương 1. Từ quyền sống của con ngườii đến quyền tồn tại của đất nước

Chương 2. Chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa nhân đạo sáng ngời thời khởi nghĩa Lam Sơn

Phần thứ hai: 
Con người Nguyễn Trãi

Chương 3. Từ truyền thống tốt đẹp trong gia đình

Chương 4. Đến sự cống hiến trọn đời cho dân, cho nước

Phần thứ ba: 
Văn chương Nguyễn Trãi

Chương 5. Nguyễn Trãi và quan niệm văn chương vì nghĩa lớn, vì chí lớn của kẻ anh hùng vì dân, vì nước

Chương 6. Nguyễn Trãi, nhà văn chiến đấu thiên tài

Chương 7. Nguyễn Trãi, nhà thơ trữ tình sâu sắc

Chương 8. Nguyễn Trãi và lý tưởng xây dựng nền văn hiến dân tộc

Chương 9. Nguyễn Trãi và lý tưởng giáo dục

Chương 10. Nguyễn Trãi và lý tưởng thẩm mỹ

Chương kết thúc

Các liên kết tải sách

Chương mở đầu   |   Chương 1   |   Chương 2   |   Chương 3   |   Chương 4   |   Chương 5   |   Chương 6-1   |   Chương 6-2   |   Chương 6-3   |   Chương 7-1   |   Chương 7-2   |   Chương 7-3   |   Chương 8   |   Chương 9   |   Chương 10-1   |   Chương 10-2   |   Chương kết thúc   |   Phục Lục 1   |   Phụ Lục 2   |   Nghe toàn bộ