Tục Ngữ Ca Dao Chọn Lọc - Ca Dao Việt Nam (MS-262)

Subject
Book Content Language
Publisher
Published year
2006
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

I. Ca ngợi lòng yêu nước và lòng kính yêu Bác Hồ của toàn dân

II. Đấu tranh chống áp bức phong kiến và chống thực dân, đế quốc

III. Đấu tranh chống tiêu cực và tệ nạn xã hội

IV. Lao động và văn hóa dân tộc

V. Tính cách con người, quan hệ con người trong gia đình xã hội

VI. Tình yêu nam nữ  

VII. Thiên nhiên, đất nước và lịch sử