Khoa Học Chẩn Đoán Tâm Lý (MS-32)

Subject
Publisher
Published year
1992
Book formats
Accessible book producer
Book description

Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG

Phần thứ hai: CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN TRÍ TUỆ

Phần thứ ba: CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN NHÂN CÁCH

Phần thứ tư: TRẮC NGHIỆM GIÁO DỤC

Phụ lục: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ CÔNG THỨC TOÁN THỐNG KÊ MÔ TẢ CẦN THIẾT