Giáo Trình Giáo Dục Học Đại Cương (MS-54)

Subject
Published year
2009
Book formats
Accessible book producer
Book description

Chương 1: Giáo dục học là một khoa học

Chương 2: Vai trò của giáo dục học đối với sự hình thành và phát triển nhân cách

Chương 3: Mục đích, nhiệm vụ và các con đường giáo dục

Chương 4: Những vấn đề chung về hoạt động dạy học

Chương 5: Tính quy luật và nguyên tắc dạy học

Chương 6: Nội dung dạy học

Chương 7: Phương pháp dạy học và phương tiện dạy học

Chương 8: Hình thức tổ chức dạy học