Lý Luận Dạy Học Đại Học (MS-47)

Subject
Published year
2008
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Chương thứ nhất: Lí luận dạy học đại học là một bộ môn của khoa học giáo dục hiện đại

Chương thứ hai: Quá trình dạy học đại học

Chương thứ ba: Quy luật và hệ thống các nguyên tắc dạy học đại học

Chương thứ tư. Nội dung dạy học đại học

Chương thứ năm: Các phương pháp dạy học đại học

Chương thứ sáu: Công nghệ dạy học và các hình thức tổ chức dạy học ở đại học