Điều 3: Các nguyên tác chung

Nguyên tắc của Công ước này bao gồm:

(a) Tôn trọng phẩm giá vốn có, quyền tự quyết cá nhân bao gồm tự do lựa chọn cho riêng mình, và khả năng độc lập của các cá nhân;

(b) Không phân biệt đối xử;

(c) Tham gia đầy đủ và hiệu quả và hoà nhập xã hội;

(d) Tôn trọng sự khác biệt và chấp nhận người khuyết tật như một phần của nhân loại và sự đa dạng của con người,

(e) Bình đẳng trong cơ hội;

(f) Khả năng tiếp cận;

(g) Bình đẳng giữa nam và nữ;

(h) Tôn trọng khả năng phát triển của trẻ em khuyết tật và tôn trọng quyền của trẻ em khuyết tật trong việc bảo tồn bản sắc của các em.