Quản Trị Học (MS 511)

Subject
Published year
2012
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Phần 1. Những vấn đề chung của quản trị học

Chương 1. Nhà quản trị và công viêc quản trị

Chương 2. Sư tiến triển của tư tưởng quản trị

Chương 3. Môi trường của tổ chức

Chương 4. Văn hóa của tổ chức

Chương 5. Quyết định quản trị

Phần 2. Các chức năng của quản trị

Chương 6. Hoạch định

Chương 7. Tổ chức

Chương 8. Điều khiển

Chương 9. Kiểm tra

Phần 3. Các tình huống trong thực tế quản trị

Tài liệu tham khảo