Công Tác Đoàn Đội Trong Trường Học (MS-476)

Subject
Book Content Language
Published year
2012
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Bài 1. Những vấn đề cơ bản về tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Bài 2. Điều lệ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Bài 3. Công ước quyền trẻ em và luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Bài 4. Lược sử Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Bài 5. Công tác Sao Nhi đồng

Bài 6. Nghi thức, nghi lễ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Bài 7. Kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu nhi

Bài 8. Phương pháp xây dựng kế hoạch.