Tâm Lý Học Quản Lý (MS-618)

Subject
Book Content Language
Published year
2012
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Chương 1. QUẢN LÝ VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ

1.1 Các khái niệm cơ bản

1.2 Cấu trúc của hoạt động quản lý dưới góc nhìn của tâm lý học

1.3 Mục đích, đối tượng, nội dung của tâm lý học quản lý

1.4 Các phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý

1.5 Sơ lược lịch sử phát triển của tâm lý học quản lý

Chương 2. ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA HỌAT ĐỘNG QUẢN LÝ & VAI TRÒ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ

2.1 Đặc điểm tâm lý của hoạt động quản lý

2.2 Các chức năng quản lý và những vấn đề tâm lý của quá trình thực hiện các chức năng quản lý....

2.3 Vai trò của người quản lý

Chương 3. GIAO TIẾP TRONG QUẢN LÝ

3.1 Khái niệm về giao tiếp

3.2 Những rào cản trong giao tiếp quản lý

3.3 Các loại giao tiếp trong quản lý

3.4 Các kỳ năng giao tiếp cơ bản trong quản lý

Chương 4. NHÂN CÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ

4.1 Khái niệm chung về nhân cách người quản lý

4.2 Các kỹ năng quản lý cơ bản

4.3.Nghiên cứu về động cơ quản lý

Chương 5. PHONG CÁCH QUẢN LÝ

5.1 Khái niệm về phong cách quản lý

5.2 Các nghiên cứu về phong cách quản lý

5.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phong cách quản lý

Chương 6. QUYỀN LỰC VÀ UY TÍN CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ

6.1 Khái niệm chung về quyền lực

6.2 Khái niệm chung về uy tín

Chương 7. XÂY DỰNG VĂN HÓA TỔ CHỨC - VAI TRÒ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ

7.1 Khái niệm chung về văn hóa tổ chức

7.2 Đặc trưng cơ bản của văn hóa tổ chức

7.3 Một số mô hình của văn hóa tố chức

7.4 Vai trò của văn hóa tổ chức

7.5 Xây dựng văn hóa tổ chức và vai trò của người lãnh đạo trong xây dựng văn hóa tô chức

7.6 Tiến trình thay đổi văn hóa tổ chức

Chương 8. NHỮNG THÁCH THỨC CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ TRONG THỂ KỶ 21

8.1 Xây dựng những mô hình mới về quản lý 

8.2 Xây dựng chiến lược trên những thực tại mới..

8.3 Người quản lý - người dẫn đầu sự thay đổi

8.4 Những thách thức của thông tin đối với người quản lý

8.5 Năng suất lao động tri thức

8.6 Tự quản lý bản thân của người quản lý