Tâm Lý Học Quản Trị Kinh Doanh (MS-183)

Subject
Book Content Language
Published year
2009
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

Chương 1. Những vấn đề chung của tâm lý học quản trị kinh doanh

Chương 2. Tâm lý người tiêu dùng

Chương 3. Hoạt động bán hàng và tâm lý người bán hàng.

Chương 4. Tập thể sản xuất kinh doanh

Chương 5. Quản trị nhân sự trong sản xuất kinh doanh

Chương 6. Chân dung nhân cách nhà kinh doanh

Chương 7. Quảng cáo thương mại với tâm lý tiêu dùng