Tâm Lý Dị Thường Và Lâm Sàng (MS-466)

Author
Subject
Published year
2003
Book formats
Accessible book producer
Sơ lược sách

PHẦN I: CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP

Chương 1. Nhập môn

Chương 2. Các trường phái tâm lí học

Chương 3. Giải thích và trị liệu sinh học

Chương 4. Bên ngoài cá nhân

Chương 5. Tiến trình trị liệu

PHẦN II. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUYÊN BIỆT

Chương 6. Tâm thần phân liệt

Chương 7. Rối loạn lo âu

Chương 8. Rối loạn khí sắc

Chương 9. Các rối loạn liên quan đến sang chấn

Chương 10. Rối loạn tình dục

Chương 11. Rối loạn nhân cách

Chương 12. Rối loạn ăn

Chương 13. Rối loạn phát triển

Chương 14. Rối loạn thần kinh

Chương 15. Nghiện